Good bye Enami 2003 / CIMG0074
2003.3.18 Last ceremony
04.6.9

CIMG0074